Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

PROJE GRUBU

GRUBUMUZ

GRUP ADI: OMÜ Proje ve İnovasyon Gençlik Grubu

GRUP PROFİLİ: Grubumuzun tamamına yakını Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) akademik personeli ve öğrencilerinden oluşmaktadır. Akademik personel kendi uzmanlık alanları dışında Girişimcilik veya TRIZ konularında proje yapan, ders veren, makalesi ve patenti olan kişilerdir. Bu konulara özel ilgi duyan ve bu konuların başta üniversite öğrencileri olmak üzere topluma yaygınlaşmasını amaç edinmiş personelden oluşmaktadır. Grup üyesi öğrencilerin çoğunluğu OMÜ Kobi ve Girişimcilik Topluluğu öğrencileri olmak üzere OMÜ'nün lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşmaktadır.

AMACI: Grubumuzun temel amacı, gençlerin gösteriler, sergiler, yetenek yarışmaları, konserler, uluslararası/ulusal projeler, yerel seminerler, farklı kültürel ve interaktif etkinlikler, yaygın eğitim formları aracılığıyla eğitim-öğretime erişimini arttırarak proje, yaratıcılık, girişimcilik ve inovatif yöntemler konularında potansiyel yeteneklerini ve kişisel gelişimlerini arttırmaktır.

Ayrıca; eğitimci grup üyelerimiz tarafından gençlerimizin grup içerisinde kendine yer bulmasını sağlamak,  psikolojik, duygusal ve yaşam tarzı konforu oluşturmaya yönelik gençleri motive etmek için uygun estetik, sanat, kültür, insani değerler, doğru tutum ve davranış için mücadele, yaşam ve iş hayatında doğru tercihler yapmaları konusunda yönlendirme çalışmaları yapmaktır.

 

ÜYELERİMİZ

Prof. Dr. Metin YAVUZ

Metin YAVUZ (Proje yasal temsilcisi ve eğitmen), Lisans derecelerini 1984 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden aldı. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik bölümünden 1987 ve 1994 yıllarında aldı. Şu anda aynı üniversitede profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları spektroskopi, moleküler integraller ve inovatif yöntemleri içermektedir. Bu konularda 70'in üzerinde makale yayınladı. Buna ek olarak, halihazırda 12 AB ve 14 BAP projesine yürütücü olarak katkı yaptı.

Mustafa YILDIZ

Mustafa YILDIZ ( Proje koordinatörü ve eğitmen) 2003 yılından bu yana gençlik çalışmalarının içerisindedir. 22 farklı Avrupa ülkesinde gençlik çalışmalarında bulunmuş ve farklı projelerde yer almıştır. 2008 yılından bu yana onlarca gencimizin yurtdışı tecrübesi yaşamasına katkı sağlamıştır. 2007 yılından bu yana Kayseri’de ve diğer illerde gerçekleştirilen projelerde kolaylaştırıcı, eğitmen, grup lideri, rehber ve proje döngüsü eğitmeni olarak görev almıştır.  Koordinatörümüz, ayrıca Avrupa Birliği Bakanlığının 2008-2009 yıllarında gerçekleştirdiği Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimlerine katılmış ayrıca eğitimcilerin eğitimine katılmış olup eğitmen sertifikasına sahiptir.  Ayrıca Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının belli aralıklarla gerçekleştirmiş olduğu eğitimlerde yer almış, ulusal çoğaltıcılar eğitimi alarak bu programların yerelde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır.

Prof. Dr. Sadettin KAPUCU

Sadettin KAPUCU(Eğitmen), Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini 1987 ve 1990 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği'nden aldı. Doktorasını Gaziantep Üniversitesi, Makina Mühendisliği'nden 1994 yılında aldı. Şu anda aynı üniversitede profesör olarak görev yapmaktadır ve Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanıdır. Araştırma alanları, robotik, robot görüntü, endüstriyel hidrolik güç kontrolü ve yaratıcı / yenilikçi problem çözmeyi(TRIZ) içermektedir. Bu konularda 50'nin üzerinde makale yayınladı. Buna ek olarak, halihazırda tescilli ve endüstride kullanılan yedi patente katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Mühendislik Tasarımında Buluşsal Problem Çözme ile ilgili kurs ve ders materyalleri geliştirmiştir.

Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK

Prof.Dr.Kürşat Demiryürek, 1991'de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur.   Yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında televizyon ile çiftçi eğitimi üzerine tamamlamıştır. OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Doktora eğitimini 2000 yılında İngiltere Reading Üniversitesi Eğitim ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde bitirmiştir. 2001 yılında OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümüne yardımcı doçent olarak atanmış, 2010’da doçent unvanını almıştır. 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde profesörlüğe atanmıştır. Bilimsel çalışma alanları arasında girişimcilik, yenilikçilik, sosyal iletişim ağları, yayım eğitimi, uzaktan öğretim ve organik tarım ekonomisi bulunmaktadır. Akademik hayatı boyunca OMÜ Ünye İİBF Dekan Yardımcılığı, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı, Tarım Ekonomisi Bölümü Erasmus ve Mevlana programlarının koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Çok sayıda ulusal (TÜBİTAK, DPT ve BAP) ve uluslararası (AB, UNDP ve FAO) kaynaklarca desteklenen araştırma ve eğitim projelerinde görev almıştır. 120'nin üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve kongre kitaplarında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Çeşitli ders kitabı, bölüm yazarlığı, araştırma raporları ve sözlük çalışması bulunmaktadır.

 

Öğr.Gör. Hiroko KAWAMORİTA

Öğretim Görevlisi Hiroko KAWAMORİTA(Eğitmen): Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fak. okutman olarak ve Erasmus Ofisinde (IRO) Erasmus + KA2 koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Ana dili olan Japoncanın yanında İngilizce, İtalyanca ve biraz da Türkçe bilmektedir. 2 adet AB, 4 adet BAP, 1adet TÜBİTAK projesinde görev yapmıştır. İki proje yenilik ve girişimcilik üzerinedir. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics dergisine üyedir.

İlgi Alanları: Girişimci gelişimi, girişimcilik, sosyal girişimcilik, açık inovasyon / Yüksek eğitiminde org. Sistemi

Girişimci üniversiteler üzerine 1 makalesi ve 4 bildirisi vardır.

Halen girişimcilik konusunda doktora yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Esen ERSOY

Araştırmacı, 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006-2012 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tezi üst düzey düşünme becerileri, probleme dayalı öğrenme, yaratıcı düşünme ve motivasyon üzerinedir. Araştırmacı, yaratıcı drama eğitimini tamamlamıştır. Lisans düzeyinde, problem çözme, yaratıcı drama, matematik öğretimi ve probleme dayalı öğrenme derslerini yürütmektedir. Yüksek lisans düzeyinde ise matematik eğitiminde problem çözme ve muhakeme, matematik öğretiminde yaratıcı problem çözme, test geliştirme teknikleri ile istatistiksel yöntemler ve uygulamaları derslerini yürütmektedir. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Araş. Gör. Halil MUTUK

Lisans derecelerini OMÜ Fizik Öğretmenliği (2009) ve Matematik (2016) bölümlerinden aldı. Yüksek Lisansını OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Fizik Anabilim Dalında tamamladı. Doktorasına aynı bölümde devam etmektedir. TÜBİTAK 1001 projesinde (2014-2017) bursiyer olarak görev almıştır.

Araştırma Alanları: KRD Toplam Kuralları, Hadron Fiziği, Matematiksel Fizik

İlgi Alanları: İnovatif Yöntemler, TRIZ

Uzm. Hakan BÜLBÜL

Lisans derecelerini Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü (2001) Yüksek Lisansını OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim Dalında tamamladı. Doktorasına aynı bölümde devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Kristalografi, Yenilenebilir enerji, Spektroskopi

İlgi Alanları: İnovatif Yöntemler, TRIZ

He has totally 9 articles in the field of crystallography and spectroscopy

Sedanur KALECİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü 2013 yılında bitirdi. Yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede Atom ve Molekül Fiziği alanında yapmakta olup tez bitirme aşamasındadır. Uluslararası hakemli (SCI) dergide yayımlanmış bir adet makalesi bulunmaktadır. OMÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde Tübitak destekli “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum-IV” projesinde eğitmen olarak görev almıştır.

TRIZ ve patent konulu proje, eğitim ve seminerlere katılmıştır. Alanıyla ilgili uluslararası düzeyde gerçekleşen konferanslara dinleyici pozisyonunda katılmıştır.

Abdülbaki PARLAK

1994 yılında Tokat'ta doğdu. İlköğretim ve liseyi burada okudu.  Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisi olan Baki Parlak, OMÜ KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu'nun kurucusudur. Türkiye'nin en büyük ulusal öğrenci organizasyonlardan biri olan İnovaTİM'de bölge liderliği yapmaktadır.

Alper KAYA

15 Kasım 1995 tarihinde Samsun’da doğdu. 19 Mayıs Anadolu lisesinden mezun oldu. 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği 3.sınıf öğrencisi olup OMÜ KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu üyesidir.

Büşra ŞİMŞAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi endüstri mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim. 20 yaşındayım. İstanbul’da yaşıyorum. Üniversite  Kobi ve girişimcilik topluluğu ve IEEE kulübüne üyeyim.  

Ebru KOCAKIR

1995 te Kocaeli’de doğdum. OMÜ’de Endüstri Mühendisliği okuyorum.3.sınıf öğrencisiyim. İnovasyona ilgiliyim. Çünkü inovasyon mesleğim için olmazsa olmazdır. Bu yüzden farklı kulüplere üye oldum.2015-2016 ‘Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Kulübü yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonra ‘Kobi ve Girişimcilik Kulübü’ne üye oldum. Kulüpte inovasyonla ilgili farklı etkinliklere katıldım.

Aysu ZAFER

Araştırmacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünde öğrencidir. 2016 yılında ERASMUS öğrenci hareketliliği programı ile Prag da 10 ay eğitim görmüştür. ERASMUS öğrenci hareketliliği sürecinde ichtology, quality and processing of animal products, flow in atmonsheric boundary layer, fundamentals of genetics, applied mathematics, physics applied to enginnering, web design, mathematics, english ve czech language adlı dersleri almıştır. Eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Sosyal iletişim ve grup dinamiğinde oldukça etkin katılımları olan başarılı bir öğrencidir.

Seda ALKAN

Benim adım Seda Alkan ve ben 12.001.1997 tarihinde doğdum. Ondokuz Mayıs üniversitesinde endüstri mühendisliği okuyorum. Şu an Eskişehir Osmangazi üniversitesinde Farabi programı ile Endüstri mühendisi 3.sınıf öğrencisiyim. Şu ana kadar yalın üretim, Toyota üretim sistemi, inovasyon konularında çalıştım. Ondokuz Mayıs üniveristesin de  inovasyon bilinci oluşturmak için keskin inovasyon projesi yaptım. Ve kendimi  daha fazla öğrenmeye hevesli, geniş bakış açılı bir insan olarak görüyorum. Ve benim endüstri mühendisliği  okumamın da bu görüşümün bir yansıması  olduğunu düşünüyorum.